Privacy policy

Ochrana soukromí, duševní vlastnictví

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

Kupující bere uzavřením kupní smlouvy na vědomí, že zboží představuje právními předpisy chráněné duševní vlastnictví prodávajícího. Kupující je oprávněn prodávajícím dodané zboží používat pro sebe nebo své obchodní partnery či klienty, není však oprávněn zboží jakkoli pozměňovat, doplňovat, odstraňovat z nich ochranné známky či jiné značky prodávajícího nebo je dále pronajímat či prodávat (nevyplývá-li z kupní smlouvy, že je zboží objednáváno za účelem dalšího prodeje), s výjimkou úprav pro osobní nekomerční potřebu kupujícího, který je fyzickou osobou. Kupující rovněž není oprávněn zhotovovat či nechávat zhotovovat kopie či napodobeniny zakoupeného zboží. Pro případ každého jednotlivého porušení některého ze závazků uvedeného v tomto odstavci kupujícím se sjednává smluvní pokuta ve výši 50 000 Kč a povinnost k náhradě škody a nemajetkové újmy v plné výši (např. u neoprávněného užití zboží).